طبقه همکف قسمت تجاری مجتمع می باشد و فروشگاه هایی بصورت دپارتمان استور در این طبقه مستقر خواهند شد. به محض استقرار فروشگاه ها، جزئیات بیشتری در این صفحه منتشر می شود.